chcę pomóc

Wolontariat

 

Wolontariuszu, Wolontariuszko !

Czujesz, że możesz pomóc?
Chcesz, aby świat był odrobinkę lepszy ?
Życzysz sobie, aby Twój wysiłek ktoś docenił ?
Chcesz poświęcić swój czas i energię na pożyteczne działanie?

Jeśli na powyższe pytania pojawia się choć jedno TAK (najlepiej 4xTAK) i towarzyszy mu zapał oraz energia zachęcamy do wolontariatu w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym Dzieciom LIVER, organizacji która istnieje już ćwierć wieku i pomaga chorym dzieciom, głównie tym z chorą wątrobą i po przeszczepach organu.

Potrzebujemy pomocy ludzi Wielkiego Serca, którzy czują potrzebę działania i pomagania. Z chęcią skorzystamy z Twojego zaangażowania i zaprosimy Cię do realizacji różnych zadań. Co możesz dostać w zamian:

– świadomość uczestniczenia w czymś pożytecznym;

– nabycia nowych doświadczeń i umiejętności (i może kwalifikacji ?), które zaowocują w przyszłości czymś pozytywnym bo dobro zawsze powraca;

– kontakt z ludźmi pozytywnie zakręconymi i chętnymi do współpracy, ale też poznanie ludzkich nieszczęść i tragedii;

– otrzymanie od Stowarzyszenia ślicznej laurki (zaświadczenia) , podsumowującej Twój wysiłek i potwierdzający odbycie wolontariatu;

 

Prawa wolontariusza/wolontariuszki

 Wolontariat został prawnie uregulowany przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej zwany ustawą (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie (art. 2. pkt 3), przy czym wolontariuszem może być także członek stowarzyszenia art. 42  ust. 3. W przypadku braku uregulowań ustawowych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Uprawnienia Wolontariusza:

  • Prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach.
  • Zawarcie pisemnego porozumienia jeśli wolontariusz tego zażąda lub jeśli  pomaga przez okres ponad 30 dni. Porozumienie jest dokumentem, który określa sposób, zakres i czas wykonywania świadczeń woluntarystycznych oraz przewiduje możliwość rozwiązania umowy.
  •  Bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wykonywania świadczeń przez okres nie dłuższy niż 30 dni zapewniane przez korzystającego, w przypadku wolontariatu świadczonego dłużej – przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach).
  • W przypadku gdy wolontariusz wykonuje świadczenia na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W myśl art. 50 ustawy, wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz organizacji  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. Z punktu widzenia prawa podatkowego za przychód nie uznaje się:

  • wartości świadczeń wolontariuszy na rzecz organizacji – art.12. ust. 4, pkt 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)
  • wartości świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy, od organizacji – wymienionych w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego (szkoleń, badań lekarskich, wyżywienia, środków ochrony osobistej, składki na ubezpieczenie n.w.) – art. 21 ust. 1, pkt 113 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • wartości świadczeń otrzymanych od wolontariuszy przez osoby fizyczne – beneficjentów organizacji – art. 21 ust. 1, pkt 117 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kogo teraz potrzebujemy ? Bądź wolontariuszem w wolnej chwili

Praca wolontariuszy może mieć różny wymiar. Nie oczekujemy zaangażowania pełnoetatowego lecz pomocy w stopniu na jaki pozwalają Ci twoje możliwości i chęci. Na początek może to być dorywcza i  krótka pomoc  w realizacji celów naszego Stowarzyszenia. Czasem wystarczy 15 min czy 2 godziny w wolny dzień – ale tylko wtedy jeśli znajdziesz czas. Sam dobierzesz w porozumieniu z nami ramy współpracy. Wolontariat to zajęcie charytatywne dla praktycznie wszystkich grup wiekowych: młodzieży, studentów, osób dorosłych czy emerytów przez okrągły rok: wakacje, zimę, ferię czy rok szkolny.

 

Możesz pomóc w:

 

Wprowadzaniu danych do komputera i archiwizacji dokumentacji wewnętrznej Stowarzyszenia. Pomoc polegałaby na wprowadzeniu najważniejszych danych tekstowych do tabeli  edytora tekstowego w celu archiwizacji oraz następnie nieodwracalne niszczenie dokumentów.

* Konfigurowaniu i tworzeniu wielojęzykowej wersji strony internetowej www.liver.pl(angielski, niemiecki, francuski). Stowarzyszenie zakupi profesjonalną wtyczkę do  konfiguracji strony internetowej w języku obcym, która następnie musiałaby być skonfigurowana do wordpressa.

* Monitorowaniu i nadzorze nad pozycjonowaniem liver.pl w ramach Programu Google dla Organizacji Non-Profit. Oprócz Google Adgrants Google oferuje dostęp do bezpłatnych wersji płatnych usług Google, a także do specjalnych funkcji przeznaczonych dla organizacji non-profit Google Apps dla Organizacji Non-profit. Te narzędzia ułatwiają dotarcie do nowych darczyńców i wolontariuszy, sprawniejszą pracę i zmotywowanie sympatyków do działania.

* Pomoc w prowadzeniu i rozwoju social media (Facebook, Twitter, google+, youtube). Stowarzyszenie ma możliwość uzyskania profesjonalnych i nowatorskich narzędzi w ramach grantów Google. Szczególnie zależy nam na rozwoju kanału you tube oraz opracowywaniu materiałów filmowych Program YouTube dla organizacji non-profit

 Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu: wolontariat@liver.pl lub telefonicznie.

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: RAIFFEISEN BANK POLSKA

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)